German
English
France
Estonia
Lithuana
Poland
Russia
Ukraine
 
Nõuandeliin kl 8 – 17: +49 9371 940 0
Nõuandeliin kl 8 – 17: +49 9371 940 0   

Privaatsus

1. Isikuandmete kaitse ülevaade

Üldine teave

Alljärgnev teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis toimub Teie isikuandmetega meie veebisaiti külastades. Isikuandmed on on mistahes andmed, mille järgi on võimalik Teid tuvastada. Üksikasjalikku teavet isikuandmete kaitse kohta saate lugeda meie eraelu puutumatuse normidest allpool.

Isikuandmete kogumine meie veebisaidil

Kes vastutab isikuandmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Veebisaidi haldaja töötleb sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid. Haldaja kontaktandmed leiate veebisaidi õiguslikus teates.

Kuidas me Teie isikuandmeid kogume?

Osa kogutud andmetest annate meileTeie. Näiteks võivad nendeks olla andmed, mis te sisestate kontaktvormi.

Ülejäänud andmed on kogutud automaatselt meie IT-süsteemi poolt siis, kui Te külastate veebisaiti. Need on peamiselt tehnilised andmed, nt Teie poolt kasutatav brauser ja operatsioonisüsteem või millal Te lehekülge vaatasite. Need andmed kogutakse automaatselt kohe, siis kui Te sisenete meie veebisaiti.

Milleks me Teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse tagamaks veebisaidi korrektset toimimist. Teisi andmeid saab kasutada analüüsimaks, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad.

Millised on Teie õigused seoses Teie andmetega?

Teil on alati õigus küsida tasuta teavet Teie kohta hoitavate andmete, nende päritolu, nende saajate ja nende kogumise eesmärkide kohta. Samuti on Teil õigus nõuda nende parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui Teil on täiendavaid küsimusi eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kohta võite meiega alati ühendust võtta kasutades õiguslikus teates toodud aadressi. Samuti on Teil õigus esitada kompetentsele reguleerivatele asutustele kaebust.

Analüütika ja kolmandast isikust osapoole vahendid

Meie veebisaiti külastades võidakse teha statistilisi analüüse Teie surfamise kohta. Seda tehakse peamiselt kasutades küpsiseid ja analüütikat. Teie surfamise analüüs on tavaliselt anonüümne, s.t nende andmete hulgast ei ole Teid võimalik tuvastada. Kasutades teatud vahendeid võite sellise analüüsi vastu olla või seda vältida. Üksikasjaliku teabe selle kohta anname Teile järgnevates eraelu puutumatuse normides.

Te võite sellise analüüsi tegemise vastu olla. Allpool me selgitame Teile, kuidas seda teha.

2. Üldine teave ja kohustuslik teave

Isikuandmete kaitse

Selle veebisaidi haldajad võtavad Teie isikuandmete kaitsmist väga tõsiselt. Me kohtleme Teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva seadusandluse ja eraelu puutumatuse normidega.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on mistahes andmed mille järgi on Teid võimalik isiklikult tuvastada. Käesolevad eraelu puutumatuse normid selgitavad Teile millist teavet me kogume ja milleks me seda kasutame. Samuti selgitatakse Teile kuidas ja millisel eesmärgil seda tehakse.

Palun pange tähele, et andmete edastamisel internetis (nt e-posti teel saadetud sõnumid) võib esineda turvarikkumine. Teie andmetele ei ole võimalik tagada täielikku kaitset kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Õiguslik teade selle veebisaidi eest vastutava osapoole kohta

Andmete töötlemise eest sellel veebisaidil vastutab:

Josera Beteilligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Saksamaa

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-post: josera@josera.de

Vastutav osapool on kas füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos kellegi teisega otsustab isikuandmete (nimed, e-posti aadress jne) töötlemise eesmärgid ja viisi.

Teie isikuandmete töötlemiseks antud loa tühistamine

Paljud andmete töötlemise tegevused on võimalikud ainult siis, kui Te selleks nõusoleku annate. Te võite igal ajal andmete töötlemiseks antud loa tühistada tulevase mõjuga. Selle nõudmiseks piisab mitteametlikust e-kirjast. Andmeid, mida töödeldi enne Teie nõude saamist võidakse veel seaduslikult töödelda.

Õigus esitada konkreetsetes olukordades vastuväiteid andmete kogumisele ja õigus esitada vastuväiteid andmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

Kui andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkt e, on Teil enda konkreetsest olukorrast lähtudes igal hetkel õigus esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilianalüüsile. Andmete töötlemise õigusliku aluse leiate alati meie privaatsusteatisest. Kui otsustate esitada vastuväite, lõpetame vastavalt Teie isikuandmete töötlemise, kui meil ei ole võimalik näidata, et asjakohaste andmete töötlemiseks on mõjuv õiguspärane põhjuse, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil (õigus esitada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohane vastuväide).

Kui Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes, siis Teie isikuandmeid sellisel eesmärgil enam ei töödelda (õigus esitada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 2 kohane vastuväide).

Reguleerivale asutusele kaebuse esitamise õigus

Isikuandmete kaitse seaduse rikkumise korral võib inimene, kelle õigust on rikutud esitada kaebuse kompetentsele reguleerivatele asutustele. Meie äriühing on registreeritud Saksamaal ja isikuandmete kaitse seadusega seotud küsimustes on pädevaks reguleerivaks asutuseks Saksamaa andmekaitseametnik. Klõpsates järgneval lingil leiate andmekaitseametnike loetelu ja nende kontaktandmed: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Andmete ülekantavuse õigus

Teil on õigus saada või paluda edastamist kolmandale isikule Teie nõusoleku alusel või seoses lepingu täitmisega töödeldavaid Teid puudutavaid isikuandmeid laialdaselt kasutatavas masinloetavas vormingus. Kui Te palute andmete edastamist otse mõnele teisele vastutavale osapoolele, siis seda tehaks ainult ulatuses, mis on tehniliselt võimalik.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvalisuse ja konfidentsiaalse sisu, nt Teie poolt meile kui veebisaidi haldajale saadetud päringud, ülekandmise kaitsmise eesmärgil kasutatakse sellel veebisaidil SSL või TLS krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse saab ära tunda selle järgi, kui Teie brauseri aadress muutub http://-lt https://-ks ja brauseri aadressi ribale kuvatakse tabaluku ikoon.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, siis Teie poolt ülekantavaid andmeid ei saa kolmandad osapooled lugeda.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Vastavalt seadusega lubatule on Teil õigus saada igal ajal tasuta teavet Teie kohta hoitavate andmete, nende päritolu, nende saajate ja nende töötlemise eesmärkide kohta. Samuti on Teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui Teil on isikuandmete kohta veel küsimusi, võite meiega alati ühendust võtta kasutades aadressi, mis on esitatud meie õiguslikus teates.

Keeldumine e-posti kaudu saadetavast reklaamist

Käesolevaga keelame selgesõnaliselt veebisaidi õiguslikus teates avaldatud kontaktandmete kasutamise reklaam- ja teabematerjale saatmiseks, mida me ei ole selgesõnaliselt palunud. Veebisaidi haldaja jätab endale õiguse alustada asjakohast õigusmenetlust pealesunnitud reklaami, nt rämpsposti, saamisel.

3. Andmekaitseametnik

Seadusega ette nähtud andmekaitseametnik

Me oleme määranud meie äriühingu andmekaitseametniku:

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Telefon: 09371 940 0
E-post: service@foodforplanet.de

4. Andmete kogumine meie veebisaidil

Küpsised

Mõned meie veebisaidi leheküljed kasutavad küpsiseid. Küsised ei kahjusta Teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsised aitavad meil muuta meie veebisaiti kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida säilitatakse Teie arvutis ja salvestatakse Teie brauseri poolt.

Enamus meie poolt kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Peale Teie veebisaidilt lahkumist kustutatakse need automaatselt. Ülejäänud küpsised jäävad Teie seadme mällu kuni Te nad ära kustutate. Kui Te järgmine kord veebisaiti külastate, siis nende küpsiste abil tuntakse Teie brauser ära.

Võite oma brauseri seadistada nii, et see teavitab Teid küpsiste kasutamisest, mis võimaldab Teil otsustada iga kord eraldi, kas lubada või keelata küpsiste kasutamist. Teise võimalusena võite seadistada oma brauserit nii, et see kas automaatselt lubab teatud liiki küpsiste kasutamist, alati keelab nende kasutamise või brauseri sulgemisel kustutab need automaatselt. Küpsiste blokeerimine võib piirata meie veebisaidi funktsionaalsust.

Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6, lõige 1, punkt f salvestatakse elektrooniliseks suhtluseks või Teie poolt kasutada soovitava teatud funktsionaalsuse (nt ostukorv) jaoks vajalikud küpsised. Veebisaidi haldajal on seaduslik huvi küpsiste salvestamiseks, et tagada optimaalset tehniliste vigadeta teenust. Kui salvestatakse ka muid küpsiseid (nt sellised, mis analüüsivad Teie surfamist), siis neid käsitletakse käesolevas eraelu puutumatuse normides eraldi.

Kasutatud küpsised

Meie veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 • Rangelt vajalikud küpsised

  Need küpsised on vajalikud selleks, et muuta veebilehte kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone nagu navigeerimist leheküljel ja juurdepääsu veebilehe turvalistele aladele. Veebileht ei saa ilma rangelt vajalike küpsiste paigaldamiseta reeglina korralikult töötada. Lisaks on rangelt vajalikud küpsised olulised IT-turbe tagamiseks.

 • Eelistusküpsised

  Eelistusküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta teavet, mis ei ole seotud veebilehe mõne püsiidentifikaatori nagu näiteks kasutajanimega. Reeglina sisaldavad sellised küpsised informatsiooni keelevalikute või otsingutulemuste esitamise viisi kohta.

 • Turundus- ja statistikaküpsised

  Turundus- ja statistikaküpsiseid kasutatakse käitumispõhise reklaami pakkumiseks. Eelkõige kuuluvad siia küpsised, mille eesmärgiks on reklaami näitamise kordade piiramine kasutaja kohta (Frequency Capping) või kaas- ehk partnerturundus (Affiliate Marketing). Lisaks on siinkohal mõeldud ka analüüsi- ja statistikaküpsiseid, mida kasutatakse selleks, et selgitada välja vastava veebilehe üksikkülastuste arvu või külastajate vastavat kasutuskäitumist sellel veebilehel.

Alljärgnevalt on loetletud kõik meie poolt kasutatavad küpsised:

Küpsise pakkuja Eesmärk Säilitamise kestus Tüüp
_fbp Facebook kasutab seda, et kuvada mitmeid reklaamitooteid, näiteks reaalajas pakkumisi kolmandate osapoolte reklaamijatelt. 90 päeva HTTP-Cookie
_gid Genereerib veebilehe kasutamise statistika loomiseks ainulaadse ID 1 päev HTTP-Cookie
_ga Genereerib veebilehe kasutamise statistika loomiseks ainulaadse ID 730 päeva HTTP-Cookie
fr See küpsis on seotud krüptitud Facebooki ja brauseri ID-ga 90 päeva Local Storage
_gat Google Analytics kasutab seda päringute määra piiramiseks 1 päev HTTP-Cookie
moove_gdpr_popup Kui see küpsis on aktiveeritud, saate oma küpsise seaded salvestada

Õiguslikud alused

Küpsiste kasutamine võib toimuda nii Teie nõusolekuta kui ka nõuda Teie nõusolekut.

Nõusolekuvabad küpsised on sellised, mis on vajalikud meie veebis pakutavate teenuste kasutamiseks või mis teenivad IT-turbe huve (rangelt vajalikud küpsised). Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f. Seevastu on nõusolekut vajavad küpsised mõeldud selleks, et muuta meie pakkumise kasutamist Teile meeldivamaks (eelistusküpsised). Näiteks kasutame küpsiseid tuvastamaks, et olete meie veebilehe üksikuid lehekülgi juba kasutanud või et olete end juba oma kliendikontole sisse loginud. Kasutajasõbralikkuse huvides kasutame sellele lisaks veel ajutisi küpsiseid, mida hoitakse Teie seadmes ainult teatud kindla aja jooksul. Kui külastate meie teenuste kasutamiseks meie veebilehte uuesti, tunneb veebileht automaatselt ära, et olete meie lehel juba olnud ja mäletab, mida olete sisestanud või seadistanud, et Te ei peaks hakkama neid andmeid uuesti sisestama. Teiseks kasutame küpsiseid, et koguda statistikat meie veebilehe kasutamise kohta ning analüüsida neid andmeid Teile tehtavate pakkumiste optimeerimiseks. Samuti kasutame küpsiseid spetsiaalselt Teile kohandatud teabe kuvamiseks (turundus- ja statistikaküpsised). Nõusolekut vajavate küpsiste andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht a. Nende andmete hulka kuuluvad muuhulgas külastatud leheküljed, nendel viibimise aeg, andmed päritolu ja riigi kohta jne. Analüüsime neid statistilisi andmeid, et parandada oma teenuseid ning kontrollida, kuidas kasutajad võtavad vastu teatud veebilehti.

Kolmandate osapoolte küpsised

Mõnel juhul võimaldame ka kolmanda osapoole pakkujatel paigaldada küpsiseid Teie lõppseadmesse. See toimub aga igal juhul ainult Teie nõusolekul. Täiendavat teavet nende pakkujate kohta leiate järgnevate punktide alt: “Sotsiaalmeedia”, “Analüüsivahendid ja reklaam” ning “Pistikprogrammid ja tööriistad”.

Serveri logifail

Veebisaidi haldaja automaatselt kogub ja salvesta teavet serveri logifailis, mida Teie brauser automaatselt meile edastab. Nendeks on:

 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • URL-viide
 • Siseneva arvuti masinanimi
 • Serverisse saadetud päringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei panda kokku muudest allikatest saadud andmetega.

Isikuandmete töötlemise aluseks on Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (b), mis lubab isikuandmeid töödelda sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks.

Kontaktvorm

Kui Te saadate meile oma küsimuse kontaktvormi kaudu, siis Teie küsimusele ja mistahes lisaküsimusele vastamiseks me kogume vormile sisestatud andmeid, sh Teie poolt antud kontaktandmed. Me ei jaga seda teavet ilma Teie loata.

Seega, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6 (1) (a) me töötleme kontaktvormile sisestatud andmeid ainult Teie nõusolekul. Te võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. Seda võite nõuda saates meile tavalise, mitteametliku e-kirja. Enne Teie taotluse saamist töödeldud andmeid võib veel seaduslikult töödelda.

Kontaktvormil esitatud isikuandmeid hoitakse kuni Te palute nende kustutamist, võtate tagasi Teie nõusoleku nende hoidmiseks või nende hoidmise eesmärk ei ole enam asjasse puutuv (nt pärast Teie taotluse täitmist). See säte ei tühista mistahes teistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, eriti neid mis on seotud kohustuslike andmete hoidmise aegadega.

Andmete töötlemine (klienti ja lepingut puudutavad andmed)

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik meiega õigussuhte loomiseks või muutmiseks (põhiandmed). Selle aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (b), mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks. Me kogume, töötleme ja kasutame Teie isikuandmeid kui Te sisenete meie veebisaidile (kasutamisalane teave) ainult ulatuses, mis on vajalik võimaldamaks Teile juurdepääsu meie teenusele või selle osutamise eest arve esitamiseks.

Kogutud andmed kliendi kohta kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõppu. See ei puuduta seaduses ettenähtud andmete hoidmise pikkust.

Jagame isikuandmeid ainult äriühingute grupis ERBACHER the food family* või kolmandatele pooltele, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil, näiteks ettevõtega kellele oleme usaldanud kaupade kohaletoimetamise või makseid töötleva krediidiasutusega.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG

5. Sotsiaalmeedia

Facebook´i pistikprogrammid (Meeldib ja Jaga nupud)

Meie veebisaidil on sotsiaalvõrgustiku Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, pistikprogrammid. Facebook´i pistikprogrammi tunnete ära Facebook´i logo või Meeldib nupu järgi. Vaadake ülevaaded Facebook´i pistikprogrammi kohta siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Meie veebisaiti külastades luuakse pistikprogrammi kaudu otseühendus Teie brauseri ja Facebook´i serveri vahel. See teavitab Facebook´i, et olete meie veebisaiti külastanud oma IP-aadressilt. Kui Te olete sisseloginud oma Facebook´i kontole ja klõpsate Meeldib nuppu, siis saate meie veebisaidi sisu ühendada oma Facebook´i profiiliga. See võimaldab Facebook´il seostada meie veebisaidi külastusi Teie kasutaja kontoga. Palun pange tähele, et selle veebisaidi haldajana puudub meil teave Facebook´i edastatud andmete sisu või selle kohta, kuidas Facebook neid andmeid kasutab. Täpsema teabe saamiseks lugege palun Facebook´i eraelu puutumatuse norme, mis on saadaval siit:https://de-de.facebook.com/policy.php.

Kui Te ei soovi, et Facebook seostab meie veebisaidi külastusi Teie Facebook´i kontoga, siis palun logige oma Facebook´i kontolt välja.

6. Analüütika ja reklaam

Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analytics´it, mis on veebistatistikat pakkuv teenus. Seda haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida Teie veebisaidi kasutamist. Küpsiste poolt kogutud teave selle kohta, kuidas Te seda veebisaiti kasutate edastatakse tavaliselt Google´i serverisse USA-s ning salvestatakse seal.

Google Analytics´i küpsised salvestatakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 6 (1) (f). Veebisaidi haldajal on seaduslik õigus analüüsida kasutaja käitumist nii veebisaidi, kui ka reklaami optimeerimiseks.

IP-aadressi anonüümsus

Käesoleval veebisaidil oleme aktiveerinud IP-aadressi anonüümsuse funktsiooni. Google lühendab Euroopa Liitu kuuluvast või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvast lepinguosalisest riigist saadetava IP-aadressi enne Ameerika Ühendriikidess saatmist. Ainult erandjuhtumitel saadetakse täielik IP-aadress USA-s paiknevasse Google´i serverisse, kus see siis lühendatakse. Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi haldaja eest hindamaks veebisaidi kasutamist Teie poolt ja veebisaidil tehtud toimingute kohta aruannete koostamiseks ning teiste teenuste osutamiseks veebisaidi haldajale seoses veebisaidil tehtud toimingute ja interneti kasutamisega. Google analüütika toimingute käigus ei liideta Teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi mistahes teiste Google´i valduses olevate andmetega.

Brauseri pistikprogrammid

Te saate vältida selliste küpsiste salvestamist valides vastavad brauseri seaded. Kuid me soovime rõhutada seda, et selle tegemine võib tähendada, et Teil ei ole võimalik kasutada kõiki meie veebisaidi funktsioone. Samuti võite vältida küpsiste poolt veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete (k.a Teie IP-aadress) edastamist Google´ile ja nende andmete töötlemist Google´i poolt laadides alla ja installeerides brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval alljärgneva lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Andmete kogumisega mittenõustumine

Võite vältida Google Analytics´i poolt Teie kohta käivate andmete kogumist klõpsates alljärgneval lingil. Teie andmete kogumise vältimiseks käesoleva veebisaidi külastamisel tulevikus lisatakse loobumise küpsis: Disable Google Analytics.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutab kasutajate kohta kogutud andmeid on saadaval Google´i eraelu puutumatuse normides: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Andmete töötlemise teenuse sisseostmine

Oleme sõlminud Google´iga lepingu andmete töötlemise teenuse sisseostmiseks ja me rakendame täielikult Saksamaa andmekaitseametite rangeid nõudeid Google Analytics´i kasutamisel.

Rahvastikuandmete kogumine Google Analytics´i poolt

See veebisait kasutab Google Analytics´i rahvastikuandmete kogumise funktsiooni. Selle abil on võimalik koostada aruandeid veebisaidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad kolmandast isikust külastajate ja Google´i huvidepõhise reklaami andmetel. Kogutud andmeid ei ole võimalik seostada konkreetse üksikisikuga. Selle funktsiooni saate maha võtta muutes oma Google´i konto reklaamide seadeid või Te võite Google Analytics´il keelata andmete kogumist Teie kohta nagu me seda kirjeldasime andmete kogumisest keeldumist käsitlevas jaotises.

Google Analytics Remarketing´i isikupõhise reklaami funktsioon

Meie veebisaidid kasutavad Google Analytics Remarketing´i isikupõhise reklaamimise funktsiooni koos Google AdWords´i ja DoubleClick´i reklaamimise seadmeülese võimekusega. Seda teenust pakub Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Selle funktsiooni abil saab ühendada Google Analytics Remarketing´iga loodud isikupõhiste turunduskampaaniate sihtrühma Google AdWords´i ja Google DoubleClick´i seadmeülese võimekusega. Selle abil on võimalik näidata reklaame Teie isiklike huvide alusel, mis on kindlaks määratud Teie eelneva veebikasutuse ja surfamise põhjal nii ühel seadmel (nt Teie mobiiltelefon), kui ka mõnel teisel seadmel (nt tahvelarvuti või arvuti).

Peale seda, kui olete selleks andnud oma nõusoleku, seostab Google Teie veebi- ja rakenduse lehitsemise ajaloo Teie Google´i kontoga. Nii saavad kõik Teie Google´i kontole sisse loginud seadmed samasugust personaalset reklaamsõnumit.

Selle funktsiooni toetamiseks kogub Google Analytics nende kasutajate Google´i poolt tuvastatud ID-d, kes on ajutiselt ühendatud meie Google Analytics´i andmetega, et määrata kindlaks ja luua seadmeülese turunduskampaania sihtrühma.

Võite alaliselt loobuda seadmeülesest isikupõhisest reklaamist/sihtrühmaks olemisest lülitades Teie Google´i kontol välja personaalse reklaamimise; selleks klõpsake sellel lingil: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 6 (1) (a) põhineb Teie Google´i kontolt kogutud andmete liitmine ainult Teie poolt antud nõusolekul, mida Te võite Google´ile anda või tagasi võtta. Teie Google´i kontoga seostamata (nt kuna Teil ei ole Google´i kontot või Te olete andmete liitmise vastu olnud) andmete kogumine on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 6 (1) (f). Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi kasutaja käitumise anonüümseks analüüsimiseks turunduse eesmärkidel.

Rohkem teavet ja Google´i eraelu puutumatuse normid on saadaval, kui külastate: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Teabeleht

Teabelehe andmed

Kui Te soovite saada meie teabelehte, siis meil on vaja Teie kehtivat e-posti aadressi ja samuti teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et Teie olete antud e-posti aadressi omanik ning samuti seda, et olete nõus seda teabelehte saama. Mitte mingeid täiendavaid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Me kasutame neid andmeid ainult palutud teabe saatmiseks ja ei edasta neid kolmandatele isikutele.

Seega me töötleme mistahes Teie poolt kontaktvormile sisestatud andmeid ainult Teie nõusolekul kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 6 (1) (a). Teie poolt antud loa Teie andmete ja e-posti aadressi säilitamiseks ning nende andmete kasutamiseks teabelehe saatmiseks võite tagasi võtta igal ajal, st kasutades teabelehel asuvat tellimuse tühistamise linki. Enne Teie taotluse kättesaamist töödeldud andmeid võib veel seaduslikult töödelda.

Teabelehe tellimisel antud andmeid kasutatakse teabelehe saatmiseks seni, kuni Te olete tühistanud oma tellimuse, mille tulemusena kõnealused andmed kustutatakse. See ei puuduta meie poolt muudel eesmärkidel säilitatavaid andmeid (nt e-posti aadressid liikmetele mõeldud funktsioonide kasutamiseks).

CleverReach

See veebisait kasutab teabelehtede saatmiseks CleverReach´i. Selle toob Teieni CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach on teenus, mis korraldab ja analüüsib teabelehtede saatmist. Teie poolt antud andmeid (nt Teie e-posti aadress) meie teabelehe tellimiseks hoitakse CleverReach´i serveritel Saksamaal.

Meie teabelehe saatmine kasutades CleverReach´i võimaldab meil analüüsida teabelehe saajate käitumist. Muuhulgas me saame teada, kui palju saajaid on avanud teabelehte sisaldavat e-kirja ja kui sageli seal sisalduvatele linkidele on klõpsatud. Konversiooni jälgimise abil saame samuti analüüsida, kas eelnevalt määratud tegevus (nt toote ostmine meie veebisaidi kaudu) toimub peale teabelehes olevale lingile klõpsamist. Rohkem teavet selle kohta, kuidas CleverReach analüüsib andmeid on saadaval siin: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 6 (1) (a). Tei võite oma nõusoleku alati tagasi võtta tühistades teabelehe tellimuse. Enne Teie taotluse kättesaamist töödeldud andmeid võib veel seaduslikult töödelda.

Kui Te ei soovi, et CleverReach analüüsib Teie teabelehe kasutamist, siis peate teabelehe tellimuse tühistama. Selle jaoks on igas meie poolt saadetud teabelehes vastav link. Samuti võite teabelehe tellimuse tühistada otse meie veebisaidil.

Teabelehe tellimisel meile antud andmeid kasutatakse teabelehe saatmiseks seni, kuni Te tühistate oma tellimuse, pärast mida kõnealused andmed kustutatakse meie ja CleverReach´i serveritest. See ei puuduta meie poolt muudel eesmärkidel säilitatavaid andmeid (nt e-posti aadressid liikmetele mõeldud funktsioonide kasutamiseks).

Täiendava teabe saamiseks vaadake CleverReach´i eraelu puutumatuse norme siit: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Andmete töötlemise teenuse sisseostmise lepingu täitmine

Oleme sõlminud CleverReach´iga lepingu meie andmete töötlemise teenuse sisseostmiseks ja me rakendame täielikult Saksamaa andmekaitseametite rangeid nõudeid CleverReach´i kasutamisel.

8. Pistikprogrammid ja töövahendid

YouTube

Meie veebisait kasutab YouTube´i pistikprogramme, mida haldab Google. Lehekülgede haldaja on YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui Te külastate ühte meie veebilehtedest, millel on YouTube´i pistikprogramm, siis luuakse ühendus YouTube´i serveritega. Sel viisil teavitatakse YouTube´i serverit, milliseid meie lehti Te külastate.

Kui Te olete oma YouTube´i kontole sisse logitud, siis YouTube võimaldab Teil seostada oma sirvimise ajalugu otse Teie isikliku profiiliga. Te saate seda vältida logides välja oma YouTube´i kontolt.

YouTube´i kasutatakse meie veebisaidi atraktiivsuse suurendamiseks. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6 (1) (f) loetakse see õigustatud huviks.

Rohkem teavet kasutaja andmete haldamise kohta leiate YouTube´i andmete kaitse deklaratsioonist, mis on saadaval: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google´i veebikirja tüüp

Ühesuguse kirjatüübi kasutamiseks kasutatakse sellel veebilehel Google´i poolt vahendatavat veebikirja tüüpi. Lehe avamisel laadib Teie brauser vastava veebikirja tüübi Teie brauseri vahemällu selleks, et kuvada teksti ja kirjatüüpi õigesti.

Kui Te avate meie veebisaidi lehe, mis sisaldab sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammi, siis Teie brauser ühendab ennast otse Google´i serveritega. Nõnda saab Google teada, et meie veebilehele siseneti Teie IP-aadressi kaudu. Google´i veebikirja tüüpi kasutatakse ühtse ja atraktiivse veebisaidi esitamise huvides. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6 (1) (f) loetakse see õigustatud huviks.

Kui Teie brauser ei toeta veebikirja tüüpe, siis kasutab Teie arvuti standardset kirjatüüpi.

Rohkem teavet kasutaja andmete haldamise kohta leiate siit: https://developers.google.com/fonts/faq ja Google´i eraelu puutumatuse normide kohta siit: https://www.google.com/policies/privacy/.